Op zoek naar de klepel

bij dezen en genen

Francis Collins en de toekomst van wetenschappelijk onderzoek in de VS

Barack Obama heeft 8 juli j.l. Francis Collins als hoofd van het National Institutes of Health (NIH) aangewezen. Francis Collins is een medisch geneticus en startte het Menselijk Genoom Project dat in 2003 het gehele menselijk DNA in kaart bracht. Ondanks dat hij veel heeft betekend voor het onderzoek naar de genetische achtergrond van ziekten als taaislijmziekte en diabetes en een indrukwekkende wetenschappelijke carrière heeft, is er veel kritiek op zijn benoeming.

In Amerika is er al tientallen jaren debat over het wel of niet onderwijzen van de evolutietheorie op scholen en het onderwijzen van Intelligent Design (ID) of zelfs creationistische visies als alternatief. Het schijnt dat meer dan 50% van de Amerikaanse bevolking gelooft in het ontstaan van de mens zoals die in Genesis wordt beschreven. De Aarde zou slechts 6.000 jaar oud zijn.
Veel wetenschappers beweren dat geloof en wetenschap niet samengaan. Als wetenschapper moet je atheïst zijn en als gelovige kun je geen wetenschap beoefenen. Dit is ook het standpunt van Richard Dawkins, een fervent atheïst en vooraanstaand bioloog en schrijver over de evolutie waar Darwin de grondslagen voor legde. Toch zijn er veel wetenschappers die gelovig zijn, maar die lopen vaak niet te koop met hun mystieke ervaringen.

Francis Collins. Uit The New York Times

Francis Collins daarentegen heeft een hele autobiografie gewijd aan zijn ‘ontdekking’ van God, Jezus en zijn geloof in de heilige drie-eenheid. Hij beschrijft precies hoe en waar zich dit voltrok in zijn boek The Language of God. Sindsdien draagt hij uit dat wetenschap en godsdienst goed te combineren zijn en heeft zelfs een website opgericht. Hij kan niet beschuldigd worden van creationisme of ID want hij heeft een heel eigen visie ontworpen, die ook wel theïstische evolutie genoemd wordt, waarover je meer kunt lezen op zijn website. Hij is diep gelovig en beweert dat god het universum met de juiste natuurwetten ontworp met het doel uiteindelijk op onze planeet de mens te laten evolueren, die van god een eigen wil en het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad kreeg. De mens heeft zich van god afgekeerd en moet via Jezus weer bij god terugkomen.

Er worden over de hele wereld mensen voor hogere functies benoemd die religieus zijn en dat is ook niet het probleem, alhoewel het vrij zeker is dat een uitgesproken atheïst (in Amerika) nooit voor deze functie benoemd zou worden. Maar Francis Collins schijnt echt de missie te hebben zijn boodschap uit te dragen. Het NIH besteedt jaarlijks zo’n 37 miljard dollar aan beurzen voor onderzoeksprojecten door het hele land. Het lijkt of Obama de hoog opgelopen tegenstellingen in Amerika tussen ID-ers en creationisten enerzijds en de atheïstische wetenschappers anderzijds probeert te sussen met de benoeming van Collins.

Veel wetenschappers zijn bezorgd en uitten hun kritiek in verschillende kranten; o.a. Sam Harris, Steven Pinker en PZMyer. De kritiek betreft zijn algemene kennis van de biologie; hij zou teveel biomedisch gericht zijn. Ook zou het onderzoek met embryonale stamcellen, waarvan Obama garandeerde dat dit van de grond zou komen, in gevaar kunnen komen. Maar de grootste kritiek betreft het feit dat hij voortdurend uitroept een evangelisch christen te zijn.
Door het geloof van Collins dat god op een bepaald moment cruciale eigenschappen als een onsterfelijke ziel, vrije wil, moraliteit, spiritualiteit en altruïsme in de mens blies, vrezen zij dat onderzoek in de neurowetenschappen en psychologie niet genoeg aandacht zullen krijgen onder een dergelijk bestuur. Een wetenschapper die de menselijke natuur probeert te begrijpen door studie en onderzoek via de neurowetenschappen, psychologie, cognitieve wetenschappen en gedragseconomie kan zijn onderzoeksgebied hopeloos achtergesteld zien raken door een bestuur met deze lijn van denken. Als religie onze moraliteit verklaart, wat moeten deze wetenschappers dan met het deficit in moreel denken dat te zien is bij psychopathische patienten en vele andere psychiatrische stoornissen. Moeten deze ziekten dan aan de hand van theologie verklaard worden?

Met dank aan Ing. St. Hawk die mij het uitgebreide artikel van Sam Harris toestuurde.
Lees ook de opnieuw geplaatste discussie van November 2006 tussen Collins en Dawkins op Dawkins’ website.

33 Reacties op “Francis Collins en de toekomst van wetenschappelijk onderzoek in de VS

 1. Rein-john Scholtens augustus 8, 2009 om 16:38

  Beste Pierra,
  Mijns inziens gaan wetenschap en religie in zoverre samen dat religie een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek kan zijn. Als je van mening bent dat God de creator is van hemel en aarde dan dien je dit op basis van wetenschappelijk onderzoek aan te tonen.
  Het is de mens gegeven om allerlei waanzinnige theorieen te ontwikkelen en het is diezelfde mens ook gegeven om met behulp van de wetenschappelijke methode eventuele bewijzen te genereren die deze theorieen kunnen onderbouwen.
  De heer Collins zal best een bar geleerde professor zijn maar hij kan mij met zijn bewijzen uit het ongerijmde niet overtuigen.
  Ik heb je bijdrage met interesse gelezen en ik zou willen dat er meer van dergelijke blogs worden geschreven.
  Groeten!

 2. Pierra augustus 8, 2009 om 16:49

  @Rein-john, ik ben het in zoverre met je eens dat als je als wetenschapper van mening bent dat god alles creeerde, dat je dat dan ook aan moet proberen te tonen. Van de andere kant gaat het om een geloof dat per definitie niet bewezen kan worden, dan zou het immers geen geloof meer zijn.
  In het interview met Dawkins (zie link onderaan bericht) laat Collins weten dat ‘zijn’ God buiten de ‘natuur’ staat en dus niet het onderwerp kan zijn van wetenschappelijk onderzoek.
  De discussie is geschreven en het is interessant te lezen hoe Dawkins Collins van repliek dient.
  Bedankt voor je reactie.
  Groet,

 3. Rein-john Scholtens augustus 8, 2009 om 17:07

  Beste Pierra,
  Indien meneer Collins van mening is dat zijn god buiten de natuur staat is het wel uitzonderlijk knap van hem om hem met behulp van de instrumenten die ons ruimte-tijdcontinuum ons biedt zijn god c.s. zo gedetailleerd te beschrijven.
  Maar inderdaad, geloven is geloven en dat fenomeen heeft mijns inziens, voor zover het om waarheidsvinding op het terrein van de te kennen werkelijkheid gaat, niets uit te staan met wetenschap.
  Groeten.

 4. Pierra augustus 8, 2009 om 17:23

  @Rein-john, ook ik denk dat wetenschap en religie niets met elkaar te maken hebben. Toch zijn er blijkbaar van dit soort ‘wijze’ mannen die ze proberen te verenigen, omdat dit hun persoonlijk lukt. Daarom hoeft dat nog niet voor iedereen te gelden.
  Groet,

 5. Smokey Robbinson augustus 8, 2009 om 17:35

  @Pierra, met interesse de tekst gelezen. Ik geloof dat wetenschap en religie op deze wereld al samengaan. Ze bestaan in elk geval beiden. Samenwèrken is iets anders. Het aantonen van iets dat al bestaat is geen bewijs, maar het constateren van een feit. In de loop der geschiedenis is telkens ook weer e.e.a. achterhaald, bijvoorbeeld dat de aarde een platte schijf was. `s Mensens gezichtsveld wordt immers gaande de tijd steeds breder.
  Zo zouden er in deze tijd ook veel achterhaalde theorieën kunnen bestaan. Er komen telkens nieuwe voor in de plaats. Het is ook een kwestie van perceptie wat men aan wil nemen.Vanuit een persoonsgebonden uitgangspunt kunnen er diverse theorieën naast elkaar bestaan. Altijd een onderwerp van discussie. Wie bepaalt uiteindelijk wat de absolute waarheid is.
  Ik ben niet op de hoogte van de theorieën, zowel van Francis Collins als Richard Dawkins.Derhalve geen oordeel daarover. Maar ook zonder valt er voldoende te constateren, maar het verandert niets in wezen. Als men de factor tijd (die in feite niet zou bestaan, maar door de mens is uitgevonden) daarbij in ogenschouw neemt valt moeilijk/niet te bewijzen hoe oud de aarde is. In het wetenschappelijk verhaal is men afhankelijk van ingbewikkelde berekeningen in het geval van religie is het geloven wat de overlevering verhaalt. Ook daarin zijn manco`s te achterhalen.
  Alles wat beweerd wordt hoeft per definitei niet klakkeloos te worden aangenomen. Verschillende visies kunnen naast elkaar bestaan. De wereld draait wel door.
  Maar wie of wat de aarde/wereld wel heeft gecreëerd, kan vooralsnog niet sluitend worden bewezen.
  Ook de wetenschap heeft de wereld niet doen ontstaan.
  Collins staat in elk geval open voor een dialoog en samenwerking, hetgeen van "wederpartij" vooralsnog niet gezegd kan worden.
  In elk geval zal er door een open dialoog de wereld niet vergaan.
  Aanbeveling.

 6. ramirezi augustus 8, 2009 om 17:47

  Geloof zou je helemaal buiten de wetenschap moeten houden. Tot mijn verbazing zie je in de loop van de geschiedenis dat het geloof zich voortdurend aanpast om toch nog binnen de gangbare wetenschappelijke opvattingen te kunnen passen. Wat mij betreft zegt dat genoeg…

 7. meneer_opinie augustus 8, 2009 om 17:50

  Natuurlijk, Steven Pinker op die positie was nog mooier geweest, maar Obama heeft met Collins denk ik geen slaechte keus gemaakt. De man heeft nou eenmaal te maken met een land waarin inderdaad zowat de helft denkt dat de mens geschapen is door de christelijk god.
  Overigens vind ik dat Sam Harris zich op dit gebeid een beetje koest moet houden. Die man is een gedreven boeddist. Als je zijn boek The End of Faith leest, denk je eerst met een atheist en materialist van het zuiverste water te maken te hebben. Maar op tweederde van het boek komt opeens de boeddhistische aap uit de mouw. En een boeddhistische zendeling die zich bezorgd maakt over de benoeming van een christelijke zendeling, ja dat lijkt toch een beetje op de pot en de ketel.

 8. ing. St Hawk augustus 8, 2009 om 18:11

  @Beste Smokey,
  Jouw betoog kan ik alleen volgen als ik je zie als iemand voor wie wetenschap iets vaags, ingewikkelds en abstracts is. Hoewel dat voor jou niet hoeft te gelden is het helaas wel zo dat voor veel mensen, die dat ook zo zien, wetenschap een zekere bedreiging inhoudt. De reactie is er in veel gevallen dan één van afkeuring.
  Wetenschap is m.i. echter niets meer, maar ook niets minder, dan dingen willen weten, feiten willen verklaren.
  Voor mij zelf gebruik ik graag het volgende voorbeeld: Als ik een ei kook prik ik daar van tevoren een gaatje in. Dat doe ik niet vanuit een religieuze overtuiging maar omdat ik weet dat het luchtbelletje dat in elk ei zit gaat uitzetten. Mijn ei kan dan breken en dat wil ik niet!
  Dat lucht uitzet bij hogere temperaturen is een fenomeen dat waargenomen, bestudeerd en begrepen is. We hebben de stoommachine te danken aan de kennis die wetenschappers hebben ontwikkeld omtrent dit fenomeen.
  Een simpel voorbeeld, dat geef ik toe, maar voor mij werkt het.
  Dus niet geloven maar weten, niet religie maar wetenschap en niet ijsberen maar doorlopen.

 9. Antoinette Duijsters augustus 8, 2009 om 18:15

  Pierra, met interesse gelezen, ook de reacties en die Ramirezi komt met de mijne overeen. Ik zou het niet beter kunnen zeggen.

 10. Pierra augustus 8, 2009 om 19:01

  @Smokey, ik ben het wel met ing. St. Hawk eens. Je hebt gelijk dat de discussie open moet blijven, en dat Dawkins wat dat betreft vast zit aan zijn standpunt. Alhoewel hij een prachtige zin gebruikte in het gesprek met Collins (zie laatste link) waarin hij ongeveer zegt dat er misschien best een soort schepper zou kunnen zijn maar dat die dan onmetelijk ‘groot’ en voor ons niet te bevatten zou zijn!
  Eerlijk gezegd vind ik beide mannen veel te fanatiek, maar ze vertegenwoordigen twee tegenovergestelde standpunten waar de hele wetenschappelijke wereld met argusogen naar kijkt.
  Omdat wij hier zo’n beetje alles overnemen uit Amerika, is het wel de moeite waard om in de gaten te houden hoe de levensbeschouwingen zich binnen het onderwijs en nu dus ook binnen het wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen en daar een plaats innemen.
  @Ramirezi, kort geleden is Galileo Galilei door de RK-kerk gerehabiliteerd! Ze hebben daar geen haast om ‘bij’ te blijven.
  @Meneer Opinie, ik heb zijn boek niet gelezen, maar zijn curriculum zegt genoeg (zie wiki). Ik had al zo’n vermoeden, maar zijn stuk is wel interessant. Interessant is ook dat de tegenstanders van de benoeming van Collins allemaal op dezelfde lijn zitten. Een gevolg van het wereldwijde bloggen?
  @Ing. St Hawk, nog bedankt voor je artikel. Naar aanleiding daarvan kwam ik veel berichten tegen en heb me er in verdiept. Omdat het al weer vrij oud nieuws was, heb ik er zo gauw mogelijk een blog van gemaakt. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. Wat zorgwekkend is zijn die 50% van de Amerikanen die zich baseren op Genesis, dat getuigt toch van een soort analfabetisme. Nu worden ze ook nog eens door een beroemd wetenschapper gesteund in hun overtuiging.
  @Antoinette, de Kerk sloft er wel erg langzaam achteraan.
  Groet,

 11. Antoinette Duijsters augustus 8, 2009 om 19:09

  Pierra, wat ik bedoel is, het geloof probeert zich aan te passen, maar dat lukt niet zonder dat ze er dogma’s voor moeten opgeven, nog los wat er in de bijbel staat. dus geloof en wetenschap kunnen niet samengaan.
  Ook niet met anderen geloven zoals het Boedhischme.

 12. iris kijkt augustus 8, 2009 om 23:24

  Obama zelf is ook nogal gelovig toch ? Interessant stukje.

 13. ing. St Hawk augustus 8, 2009 om 23:40

  Pierra, de RK-kerk heeft Galileo Galilei niet gerehabiliteerd. Dat zou, vanuit de autoriteit die de RK-kerk op het gebied van de natuurwetenschap bekleedt, trouwens net zo veelzeggend zijn als wanneer ik zou zeggen dat ik de souvereiniteit van Silvio Berlusconi als premier van Italie zou erkennen, maar de RK-kerk heeft alleen spijt betuigd over de manier waarop GG behandeld is. Over Bruno geen woord. Over de zon als centraal punt in ons zonnestelsel geen woord. Ik hoop dat je geen slachtoffer wordt van de in clerus-kleuren gehulde pers in jouw geliefde Italie.
  Toen Harris over zijn fascinatie met de boeddistische levensvisie begon stond ik ook even te duizelen maar ik begreep wel waar hij heen wilde. Zijn pamflet over de monotheïstische godsdiensten is gericht tegen de mensonterende genocidale oerdriften die hierin verheerlijkt worden. Het boeddisme is hier in dogmatische zin vrij van en ik denk dat hij gelijk heeft ook al zegt het hele boeddisme me geen ene fluit. Zo vrees ik ook dat Dawkins en Christopher Hitchens gewoon ordinair gelijk hebben. Deze mensen kunnen zich nu eenmaal niet minder literair of minder volledig uitdrukken. En ze zijn boos. Jammer dat het zo is maar het is wel waar.

 14. ing. St Hawk augustus 9, 2009 om 00:02

  Lieve Pierra ,
  Vergat ik nog bijna te vermelden welke boeken je toch echt moet lezen in je vakantie en dat terwijl ik toch weet dat je zo’n leesbeest bent.
  "God is NIET groot" van Christopher Hitchens, "Van god los" van Sam Harris en "Atheologie" van Michel Onfray.
  Overigens is lezen buiten de vakantie om ook leuk, net als bloggen of fotograferen, of eten en drinken.

 15. Aad Verbaast augustus 9, 2009 om 00:22

  Interessant stuk, de heren die je noemt in je stuk ken ik zeker niet zo goed als jij (nu wat beter, dank).
  In het algemeen dus. Ik denk dat met name in een land als Amerika (maar ook vele andere landen) geen enkele hoge positie in het politieke schaakspel bezet kan worden zonder een duidelijk religieuze kleuring. Als atheist maak je geen kans.
  In de wetenschappelijke hoek (om wat te bereiken op dat veld) zul je dus creatief met beiden moeten omgaan, om ze diplomatiek me elkaar te verenigen.
  Een discussie of dat te verenigen is, is dan academisch, en niet relevant.. Er is (daar) geen keus.
  Dat laatste staat overigens weer los, of dat te verkiezen is of niet. De discussie is natuurlijk wel boeiend en nuttig..
  Amerika verander je niet zo snel.

 16. Pierra augustus 9, 2009 om 01:11

  @Antoinette, ja duidelijk en mee eens.
  @Iris, ik weet niet meer wie er oprecht gelovig is en wie niet. God bless America, zeggen ze allemaal, die presidenten. Het lijkt wel een soort opportunisme; het is blijkbaar goed voor je carriere…
  @Caro Ing. St. Hawk, hier vond ik het laatste nieuws over Giordano Bruno: http://www.adnkronos.com/IGN/Cultura/?id=3.0.3364749012. (Je hoeft alleen de titel te lezen.) Er wordt wel degelijk gesproken over (een binnenkort te verwachten) rehabilitatie. De wetenschappers in Italie kan het overigens niets schelen, dus in zoverre heb je absoluut gelijk. Tussen haakjes: het zal je misschien verbazen, maar in Italie is men vaak minder streng gelovig dan in (bepaalde delen van) Nederland.
  Bedankt voor de uitbreiding van mijn boekenlijst. Fijn om zoveel interessants in het vooruitzicht te hebben. Ik blog helaas meer dan ik lees; bij jou gaat het waarschijnlijk andersom. Eens kijken of ik daar verandering in kan brengen.
  @Aad, wat jij diplomatiek noemt lijkt mij eerder opportunisme. Als atheist kom je nergens.
  De academische discussie is zoals je zegt wel heel interessant en kan blijkbaar ook veel gevolgen hebben voor het soort onderwijs dat gegeven wordt en de wetenschap die beoefend wordt.
  Groeten,

 17. Gus augustus 9, 2009 om 01:32

  En Aad, wat dacht van die eventuele 50% boekenkopers.
  Maar ik wil er beter op terug komen, Pierra.
  But it’s kind of late en ben eigenlijk gewoon moe.
  Razend interessant weer.

 18. Aad Verbaast augustus 9, 2009 om 10:30

  @Pierra: eens.
  Doet me aan het volgende denken (cartoon, die ik eens vond):
  de wetenschappelijk methode: hier zijn de feiten, welke conclusies kunnen we daar uit trekken?
  de creationistische methode: hier is de conclusie, welke feiten kunnen we vinden die dat ondersteunen?
  zie: http://www.dbskeptic.com/2008/03/25/faith-versus-the-scientific-method/
  "Faith versus the scientific method"

 19. Smokey Robbinson augustus 9, 2009 om 12:20

  @ ing. St. Hawk, Bedankt voor uw allesbehalve vage toelichting. De interpretatie dat wetenschap(wellicht) voor mij iets vaags zou zijn klopt niet, maar wellicht heb ik me daarover niet duidelijk genoeg uitgesproken. Wel maak ik onderscheid tussen diverse wetenschappen. Grofweg verdeeld in nuttige toepasbare en die welke slechts tot bevrediging van nieuwsgierigheid ten doel hebben. Nuttig toepasbare wetenschap welke ten dienst staat van de mensheid en niet ten faveure van de wetenschapper zelf, hebben mijn hogelijke waardering. Daar waar wetenschappers sterk verdeelde meningen hebben en met elkaar strijden om het gelijk maakt het er voor de wetenschap in z`n totaliteit niet geloofwaardig is. Ook daar zit er kaf tussen het koren,wat de wetenschap niet ten goed komt. Samenwerken inplaats van elkaar de vliegen afvangen zou welkom zijn, maar lijkt utopisch. Kortom: verdeeldheid in het wetenschappelijk kamp is niet bevorderlijk voor de wetenschap.
  Simpele voorbeelden van eieren koken en stoommachines kunnen niet in z`n algemeenheid worden gebruikt. Deze behoren tot de natuurkunde en zijn onomstotelijk vast te stellen. Overigens worden stoommachines allang niet meer gebruikt.
  Voor het overige: ik schaar mijzelf niet tot de religieuzen maar onderken dat er heel veel meer is waarvan wij mensen niets weten. Ik laat het open totdat het tegendeel is bewezen.

 20. Smokey Robbinson augustus 9, 2009 om 12:29

  @Pierra, Op dat punt ben ik het roerend met je eens. Beide heren gedragen zich veel te fanatiek. Fanatici gedragen zich soms als blinde paarden die hun doel uit het oog verliezen. Voor mij kan en mag iedereen er een eigen mening op na houden, als het maar niet tegenstrijdig is van de juiste belangen, namelijk die ten dienste staan van planet, people and profit. In die volgorde.
  Ik vind het persoonlijk een benauwende gedachte dat "wij" hier zo`n beetje alles (vrijwel) klakkeloos overnemen uit Amerika. Wederom met je eens dat enige scepsis daaromtrent en "in de gaten houden"een goede attitude is.
  Groet

 21. coby augustus 9, 2009 om 15:34

  Met interesse gelezen, ook de reacties en ik moet over sommige dingen even verder nadenken. Mijn mening is echter wel dat wetenschap en geloof niet samen gaan.
  Het geloof speelt in Amerika wel een hele grote rol, anders en meer dan bij ons.Blijkbaar zorgt dat ook voor een splagaat in de samenleving daar.
  Hartelijke groet, Coby

 22. Flip Willemsen augustus 9, 2009 om 16:01

  Zeer boeiend. Ik heb het gelezen en moet over alles nadenken.

 23. Pierra augustus 9, 2009 om 16:37

  @Gus, er is geen haast bij, in afwachting van je reactie….
  @Aad, leuke cartoon op je linkpagina. Het filmpje was ook interessant en heel ‘to the point’. Bedankt voor deze aanvulling.
  @Smokey, de verschillende kritiek van de gelinkte auteurs (lees vooral Sam Harris’ artikel) is ook dat Collins geen brede orientatie heeft, zowel op zijn vakgebied als wat betreft de verschillende religies. Hij ‘wilde’ gelovig worden en dat was binnen een etmaal geregeld.
  Zelfs Nature was positief over zijn benoeming. Zijn benoeming schijnt echt voort te komen uit een angst voor de ‘fundamentalistische’ atheisten, die de gewone man verder van de wetenschap af zou kunnen doen staan. Halfslachtige wetenschappers als Collins zouden dus zowel zieltejs moeten winnen voor het christelijke geloof als voor de wetenschap (vooral de evolutietheorie). Wederom wordt de volwassen mens als een kind beschouwd dat geleid moet worden (net zoals in de middeleeuwen en renaissance) en nog niet zelf kan denken.
  @Coby, inderdaad anders en meer dan bij ons. Met de benoeming van Collins lijken ze dit spagaat te willen overbruggen; pure politiek i.p.v. wetenschap.
  @Flip, leuk je weer even te zien. Mooie avatar. Ik ben er ook nog niet helemaal uit.
  Groetjes,

 24. ron augustus 9, 2009 om 16:51

  Een hele interessante bijdrage. Duidelijk is dat Obama met heel veel zorg de mensen voor bepaalde posten uitkiest.

 25. Gus augustus 9, 2009 om 18:52

  Ik wil niet zeggen dat ie gek is, maar lelijk is ie wel.
  F.C wil dus zelf een soort Jezus zijn, een wetenschappelijke Lou de Palingboer.
  Mensen voorhouden hoe het zit. "De theistische evolutie"
  En dat gaat er bij een hoop lui in als koek.
  Maar ja, wat wil je in een land waar voor de helft van de mensen denken dat de wereld nog maar 6000 jaar bestaat.
  Andries Knevel waagde het de opmerking te maken dat hij er aan twijfelde, wat hem gelijk op een reprimande van de E.O. kwam te staan.)
  Alleen Amerika is ietsje groter.
  Wel leuk dat hij precies weet in welke taal God spreekt.
  De mens heeft zich van God gekeerd, maar Hij begon eerst. (Juhuf).
  Als neurowetenschap en psychologie en …..onderschoffelt gaat worden, onderzoek naar Embryonale stamcellen op de lange baan.
  Alleen omdat die man "de Boodschap’ moet verkondigen, slechte zaak.
  Ik had Obama ietsje slimmer ingeschat, maar ja die is zelf ook zo religieus als wat.
  Je ziet het wel meer, als iemand op een hoge plaats komt te zitten, denken ze alles te weten zoals FC.
  En te moeten voorschrijven. In dit geval een godsdienstwaanzinnige.
  Wat ik nog wil weten, heeft ie dat boek voor of na dat hij werd benoemd, geschreven.

 26. Pierra augustus 9, 2009 om 20:14

  @Ron, het lijkt inderdaad een puur politieke keuze.
  @Gus, het boek is van 2006 en hij is nu net benoemd. Sommigen beweren dat hij zich in deze functie van zijn website zal moeten distantieren.
  Tja, Andries Knevel, maar die zit tenminste netjes bij de EO opgeborgen.
  Er staat ook een lecture van hem op youtube, dan krijg je nog een beter idee van hoe hij is. Ik geef er geen link naar, het is de moeite niet waard.
  Het moet overigens nog blijken welk onderzoek meer of minder gefinanceerd gaat worden. We zullen zien.
  Groetjes,
  P.S. Het is misschien allemaal interessant om te volgen, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk, dat gekissebis over het geloof.

 27. ing. St Hawk augustus 9, 2009 om 21:36

  "Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk, dat gekissebis over het geloof."
  (Galileo Galileo, 1564-1642)
  Wijze woorden van een wijze man.
  vertaling door Pierra

 28. Gus augustus 9, 2009 om 21:59

  Zeker, vind ik ook.
  Maar vanaf 2006, hm.
  Onderzoek Embryonale cellen was dus een verkiezingstruc.
  Want dat zal er denk ik niet van komen met FC aan het hoofd.
  Als dat niet gefinancieerd wordt, zie ik Obama toch in een ander licht.
  Ben blij dat je die link er niet op heb gezet.
  Ciao.

 29. Pierra augustus 10, 2009 om 00:40

  @Ing. St Hawk, ha, ha, Dat zal hij best vaker gedacht hebben, maar hij kon er helaas niet omheen. Veel wetenschappers toen waren ook klerikaal.
  @Gus, zachtjes aan, het moet nog blijken wat er met het stamcellenonderzoek gaat gebeuren.
  Ciao,

 30. Geroma augustus 12, 2009 om 14:26

  Dag Pierra.
  Met veel interesse gelezen en dank voor je zorgvuldige uiteenzetting.
  Zelf geloof ik en soms denk ik wel eens: waarom zouden geloof en wetenschap elkaar niet kunnen aanvullen? De aarde 6000 jaar oud volgens de bijbel-letterlijk nemen-kenners? Voor God kan 1 dag gelijk zijn aan 1000 jaar. Ik noem maar iets. Ik sluit het niet uit. De schepping van 7 dagen heeft dus miscchien wel duizenden jaren in beslag genomen waarin alles langzaam is geevolueerd.
  Ach, het doet er eigenlijk verder niet toe.
  Fijne dag nog en lieve groet van hier.

 31. Pierra augustus 12, 2009 om 18:28

  @Geroma,
  dat is een interessante opvatting over de tijd, daar wordt (op veel blogs) uitgebreid over gediscussieerd. Het zijn dan vaak idd degenen die de bijbel letterlijk nemen die dan vasthouden aan een dag van 24 uur.
  Voor heel veel mensen gaat wetenschap en geloof heel goed samen. Zij vinden blijkbaar een manier om beiden te combineren, vaak ook door de verhalen uit de bijbel als metaforen te beschouwen.
  Voor mij persoonlijk absoluut geen probleem, maar voor een Collins blijkbaar wel: hij maakt er zo’n ophef van.
  Leuk dat je langskwam ondanks het ‘zware’ onderwerp.
  Groetjes,

 32. Bert september 11, 2009 om 17:13

  Volgens sommigen van jullie moet je geloof uit de wetenschap houden. Maar dit wil toch niet zeggen dat geloof en wetenschap niet beide aanwezig kunnen/mogen zijn in een persoon? Sterker nog het lijkt me onmogelijk.
  Zelfs Dawkins is niet vrij van geloof naar mijn idee:
  "If there is a God, it’s going to be a whole lot bigger and a whole lot more incomprehensible than anything that any theologian of any religion has ever proposed." (bron: http://richarddawkins.net/article,4047,God-vs-Science—A-debate-between-Richard-Dawkins-and-Francis-Collins,TIME-Magazine)

 33. Pierra september 11, 2009 om 18:32

  @Bert, ja dat heb ik hem ook horen zeggen. Mooi dat je het eruit haalt. (Zie mijn reactie 08-08-2009 19:01). Het hoeft wat mij betreft ook geen probleem te zijn geloof en wetenschap te combineren. Het wordt natuurlijk wel lastig om in een schepper te geloven nu de evolutietheorie verklaart waar de mens vandaan komt.
  (Je link is trouwens dezelfde als die ik aan het eind van deze bijdrage geef).
  Groet,

Praat mee en laat hier uw reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Footnotes to Plato

because all (Western) philosophy consists of a series of footnotes to Plato

Zwervende gedachten

Een filosoof over argumentatie, biologie, handelingstheorie en wat hem verder invalt

mjusicamanti.wordpress.com/

per amanti della vera musica

SangueVivo

Ancora solo un battito in più - blog personale di Paolo Minucci

Scientia Salon

An archived blog about science & philosophy, by Massimo Pigliucci

Infinite forme bellissime e meravigliose

si sono evolute e continuano a evolversi

Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken

The Cambrian Mammal

An evo-devo geek's scientific meanderings

Why Evolution Is True

Why Evolution is True is a blog written by Jerry Coyne, centered on evolution and biology but also dealing with diverse topics like politics, culture, and cats.

Evolution blog

bij dezen en genen

The Finch and Pea

A Public House for Science

voelsprieten

* wonder van het alledaagse *

kuifjesimon

Just another WordPress.com site

The Amazing Comics Men

Comics by Dutch cartoonists Jan the Stripman & Wim the Mysterious Helpman

Barbara Jansma

Prenten, spotprenten en schilderijen

Glaswerk

Ongepoetst en uit de hand

%d bloggers liken dit: